Všeobecne záväzné nariadenia

ROK 2023

2/2023 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024
1/2022 VZN o miestnych daniach na rok 2024


ROK 2022

3/2022 VZN o miestnych daniach na rok 2023
2/2022 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023
1/2022 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce


ROK 2021

2/2021 VZN o miestnych daniach na rok 2022

1/2021 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022


ROK 2020

2/2020 VZN o miestnych daniach na rok 2021

1/2020 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021



ROK 2019
2/2019 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020
1/2019 VZN o miestnych daniach na rok 2020


ROK 2018
2/2018 VZN o miestnych daniach na rok 2019

1/2018 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019


ROK 2017

4/2017 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018

3/2017 VZN o miestnych daniach na rok 2018

2/2017 VZN o umiestňovaní volebných plagátov

1/2017 VZN ktorým sa zrušuje VZN obce Nevidzany Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Nevidzany


ROK 2016

3/2016 VZN o miestnom popltku za kom. odpady a DSO

2/2016 VZN o miestnych daniach

1/2016 VZN o nakladaní s KO


ROK 2015

1/2015 VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v podmienkach obce Nevidzany


ROK 2013

1/2013 - VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Nevidzany na úseku školstva


ROK 2011

2/2011 - VZN o povinnosti vypracovať PP


ROK 2009

3/2009 - VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a Trhový poriadok

2/2009 - VZN o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb