Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č. 3/2022
o miestnych daniach na rok 2023

Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1, § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1, § 7 ods. 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2 a 7, § 29, § 36, § 51, § 59, § 98, § 98a ods. 1 , § 99 ods. 1 a 2, § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o miestnych daniach a poplatku") sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

PRVÁ ČASŤ

§ 1
Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") obec Nevidzany (ďalej len "správca dane")
a) ustanovuje miestne dane
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane

§ 2
Druhy miestnych daní

Správca dane zavádza a ukladá od 1. januára 2023 na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.

DRUHÁ ČASŤ

§ 3
Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb.

Daň z pozemkov

§ 4
Hodnota pozemku

Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov na 0,15 € za 1 m2.

§ 5
Sadzba dane

1) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,25%.

2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u pozemkov v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 0,70 % zo základu dane,
b) záhrady na 0,70 % zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,70 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,40 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky na 0,26 % zo základu dane.

Daň zo stavieb

§ 6
Sadzba dane

1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Nevidzany ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,100 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,066 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na 0,099 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,132 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e) stavby hromadných garáží na 0,132 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou na 0,132 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
g) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,660 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,660 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 0,099 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za každé ďalšie podlažie 0,033 € okrem prvého nadzemného podlažia.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§ 7
Oslobodenie od dane

Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky.

§ 8
Určenie sumy dane, ktorú správca dane nebude vyrubovať

Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy 3,00 Eur nebude vyrubovať.

TRETIA ČASŤ

Daň za psa

§ 9
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 5,- € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 10
Verejné priestranstvá a ich užívanie

1) Verejnými priestranstvami v obci sú:
a) miesta na miestnej komunikácii - cesta od OcÚ smerom do Doliny, cesta od OcÚ smerom do Zlatného, cesta od OcÚ smerom ku KS, Cesta pod cintorínom,
b) miesta na pozemku pred a za obecným úradom par.č. 98/10, 126/2
c) miestna komunikácia par.č. 251/4 okolo detského ihriska

2) Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na pozemku pri bývalej požiarnej zbrojnici
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,

3) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktorá obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.

§ 11
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:

a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0,35 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,10 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
c) za umiestnenie skládky 0,20 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

PIATA ČASŤ

Daň za predajné automaty

§ 12
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:

a) 50,-€ za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 200,-€ za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,
c) 85,-€ za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
d) 365,-€ za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

§ 13
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:

a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c) druh, typ a názov predajného automatu,
d) výrobné číslo predajného automatu,
e) obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
f) obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
g) miesto umiestnenia predajného automatu.

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

§ 14
Spôsob identifikácie predajných automatov

Daňovník je povinný k priznaniu k dani za predajné automaty predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.

ŠIESTA ČASŤ

Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 15
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:

a) 100,- € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 100,- € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
c) 100,- € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
d) 100,- € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
e) 100,- € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,
f) 100,- € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až e) a kalendárny rok.

§ 16
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:

a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

§ 17
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov

Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18
Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o miestnych daniach sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Nevidzany o miestnych daniach č.2/2021

§ 19
Účinnosť

Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o miestnych daniach schválilo obecné
zastupiteľstvo obce Nevidzany na svojom zasadnutí dňa 07.12.2022 uznesením č. 12.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2023.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Návrh:
Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 21.11.2022
Zvesené z úradnej tabule dňa : 06.12.2022
Schválené dňa: 07.12.2022
Účinné od dňa: 01.01.2023