Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uznesenia vlády SR č.52/2013 z 30.1.2013 vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

č.1/2013

o financovaní originálnych kompetencií obce Nevidzany na úseku školstva

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Obec Nevidzany nie je zriaďovateľom centra voľného času ( ďalej "CVČ") a na jej území nie je zriadené neštátne CVČ.
 2. Obec Nevidzany je poberateľom dotácie na financovanie regionálneho školstva.

§ 2

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje

 1. podmienky pre poskytovanie dotácie na záujmové vzdelávanie v CVČ a spôsob použitia pridelených finančných prostriedkov na záujmové aktivity detí na území obce Nevidzany
 2. poskytnutie dotácie MF SR na základe uznesenia vlády SR č. 52/2013 z 30.1.2013 na financovanie regionálneho školstva

§ 3

Výpočet a výška finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmu fyzických osôb pre príslušný kalendárny rok

 1. Finančné prostriedky na kalendárny rok sa poskytujú podľa Nariadenia vlády SR č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
 2. Pre výpočet výšky finančných prostriedkov z výnosu DzPFO pre príslušný kalendárny rok sa použije jednotkový koeficient predstavujúci prognózu výšky finančných prostriedkov z výnosu DzPFO pre obec na príslušný kalendárny rok.
 3. Výpočet výšky finančných prostriedkov z výnosu DzPFO na príslušný kalendárny rok je uvedený v Prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

§ 4

Poskytovanie dotácie centrám voľného času

 1. Obec Nevidzany nie je zriaďovateľom CVČ a na jej území nie je zriadené neštátne CVČ.
 2. Neštátny zriaďovateľ alebo iná obec, ktorá je zriaďovateľom CVČ môže požiadať obec o ročnú dotáciu na mzdy, odvody a prevádzku takéhoto CVČ na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Nevidzany.
 3. V žiadosti žiadateľ doloží:
 4. počet a zoznam detí, dátum ich narodenia, adresu trvalého bydliska,
 5. fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ,
 6. fotokópiu zriaďovateľskej listiny.
 7. Neštátny zriaďovateľ alebo iná obec, ktorá je zriaďovateľom CVČ, podáva žiadosť podľa ods. 2 a 3 v roku 2013 najneskôr do 15.4.2013 a v ďalších rokoch do 31.10. predchádzajúceho kalendárneho roka.
 8. Obec poskytuje dotáciu na jedno dieťa prijaté najviac v jednom CVČ zriadenom v obci-meste, kde dieťa navštevuje ZŠ.
 9. Obec poskytne žiadateľovi dotácie po splnení podmienok uvedených v ods. 3 a 4 ročnú dotáciu na jedno prijaté dieťa z finančných prostriedkov poskytnutých obci z výnosu DzPFO pre príslušný kalendárny rok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ vo výške 100 %.
 10. Podmienky poskytnutia dotácie dohodne obec v zmluve s prijímateľom dotácie, ktorá obsahuje:
 11. výšku dotácie,
 12. termín poskytnutia dotácie,
 13. účel a použitie dotácie,
 14. podmienky vrátenia dotácie,
 15. spôsob kontroly.

§ 5

Použitie finančných prostriedkov na území obce

Finančné prostriedky, ktoré nebudú vyčerpané na dotáciu do CVČ použije obce na kultúrne a športové aktivity detí v obci Nevidzany.

§ 6

Finančné prostriedky poskytnuté MF SR na základe uznesenia vlády SR č.52/2013 z 30.1.2013

 1. Finančné prostriedky poskytnuté na základe uznesenia vlády SR č. /2013 z 30.1.2013 budú poskytnuté na zvýšenie platov zamestnancov v regionálnom školstve, konkrétne Základnej škole s materskou školou Liešťany.
 2. Základná škola s materskou školou Liešťany je povinná zaslať obci Nevidzany zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov do 31.1. nasledujúceho roka

§ 7

Záverečné ustanovenie

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Nevidzany dňa 14.3.2013 uznesením č. 34/B a nadobúda účinnosť dňom 30.03.2013.

Zverejnené: 25.02.2013

Schválené: 14.03.2013

Ing. Beata Vrecková

starostka obce

Jednotkový koeficient sa vypočíta:


Príloha č.1

Výpočet výšky finančných prostriedkov z výnosu DzPFO pre obec Nevidzany

na rok 2013

Počet detí/žiakov:  39

Koeficient z Prílohy č.3 k nariadeniu vlády SR č. 668/2004 Z.z. : 1,1

Jednotkový koeficient : 59,21

Finančné prostriedky : 2 540,- €


Jednotkový koeficient sa vypočíta:

výnos DzPFO na rok 2013 : počet žiakov x 40% teda:

rok 2013: 1 256 004 000 : 8 483 996,1 x 40% = 59,21