Všeobecne záväzné nariadenie

obce Nevidzany č. 1/2017, ktorým sa zrušuje VZN obce Nevidzany Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Nevidzany.

Obec Nevidzany podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa zrušuje VZN obce Nevidzany Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Nevidzany.

§1

Úvodné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Nevidzany bolo napadnuté protestom prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza z dôvodu jeho nezákonnosti. Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany uznesením č. 103/2017 zo dňa 13.02.2017 vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 150/16/3307-8 zo dňa 04.01.2017.

2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zrušenie napadnutého VZN obce Nevidzany Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Nevidzany.

§2

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa VZN obce Nevidzany Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Nevidzany.

§3

Záverečné ustanovenia

  1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch dňa 06.03.2017 a schválilo ho uznesením č. 106/2017.
  2. Podľa § 6ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený od 17.02.2017 do 06.03.2017.
  3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Nevidzany.
  4. Úplné znenie VZN bude prístupné na obecnom úrade v Nevidzanoch a na internetovej stránke obce www.nevidzany-prievidza.sk.

Ing. Beata Vrecková

Starostka obce

Zverejnené dňa: 07.03.2017

Zvesené dňa: 27.03.2017