Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja,

Komunitný plán sociálnych služieb

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nevidzany na roky 2015-2020

Nevidzany - Komunitný plán 2020 - 2025