Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany

č. 2/2017

o umiestňovaní volebných plagátov

Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 181/2014 Z. z.) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

§ 1

Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí.

§ 2

Vyhradenie miest na vylepovanie volebných plagátov

Obec Nevidzany vyhradzuje kandidujúcim subjektom na umiestňovanie volebných plagátov nasledovné miesta: plagátová tabuľa pri autobusovej zastávke pod číslom domu 29.

§ 3

Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov

  1. Obec na vyhradenom mieste podľa § 2 tohto nariadenia určí miesto pre každý kandidujúci subjekt po zaregistrovaní kandidátnych listín štátnou komisiou pre voľby a určení čísla, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Vyhradená plocha podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
  2. Kandidujúci subjekt môže v obci umiestniť volebné plagáty na vyhradenom mieste až po zaregistrovaní politickej strany alebo koalície štátnou komisiou pre voľby.
  3. Kandidujúci subjekt pred umiestnením volebných plagátov v obci požiada obec o určenie vyhradeného miesta.
  4. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach ako sú vyhradené v § 2 tohto nariadenia je zakázané.

§ 4

Záverečné ustanovenia

  1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č. 4/2015 zo dňa 14.12.2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
  2. Návrh tohto VZN bol zverejnený od 18.07.2017 do 14.08.2017.
  3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany na svojom rokovaní dňa 14.08.2017 uznesením č. 142/2017.
  4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho zverejnení.

.........................................

Ing. Beata Vrecková

starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 18.07.2017

Zvesené z úradnej tabule dňa: 05.08.2017