Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2015

o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v podmienkach obce Nevidzany

Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, ustanovení § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v podmienkach obce Nevidzany.

§ 1

Predmet úpravy

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje:

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,

b) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

§ 2

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody a pôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

1. K dočasnému obmedzeniu alebo zákazu užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže dôjsť v obci v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, poruchy na rozvodoch pitnej vody alebo nepriaznivých klimatických, ekologických a hygienických podmienok.

2. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, obec zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou v spolupráci s odborne spôsobilou osobou na dodávku pitnej vody. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním bude zabezpečená rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

3. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou v obci Nevidzany sú

a) pri dome so súpisným číslom 10

b) parkovisko pri pohostinstve Wanna

c) parkovisko pri obecnom úrade

d) pri dome so súpisným číslom 57

4. Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou vyhlási a zverejní obec miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Vo vyhlásení sa podľa miestnych podmienok a situácie uvedú odberné (miesta pristavenia cisterien) a čas, počas ktorého platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

5. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve.

6. Počas obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klzísk a stavebné účely.

7. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovené bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

§ 3

Povinnosti odberateľov pitnej vody

Odberateľ pitnej vody, t. j. fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ

a) je povinný dodržiavať zákaz alebo obmedzenie užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu,

b) je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou,

c) dodržiavať pokyny obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste.

§ 4 Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp

1. Obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu.

2. Producent odpadovej vody, t. j. fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, je povinný zneškodňovať obsah žúmp odborne spôsobilou osobou na likvidáciu odpadových vôd.

§ 5

Sankcie

1. Obec uloží pokutu od 99 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila ustanovenia § 3 písm. a) tohto nariadenia.

2. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.

3. Konanie o uložení pokuty možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov, keď k porušeniu došlo.

4. Za opakované protiprávne konanie sa uloží pokuta až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokút uvedenej v ods. 1.

5. Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak obec neurčí v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti.

6. Porušenie povinností a zákazov ustanovených v § 3 tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 eur.

7. Na prejednávanie porušenia povinností tohto nariadenia sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

8. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

§ 6

Záverečné ustanovenie

1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany.

2. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany na svojom zasadnutí dňa 20.04.2015 Uznesením č. 26/2015.

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyhlásení.

Ing. Beata Vrecková

starostka obce

Návrh vyvesený : 01.04.2015

Zvesený : 20.04.2015

Schválené : 20.04.2015

Vyhlásené : 21.04.2015

Účinnosť : 05.05.2015