Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Nevidzany

č. 2/2009

o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov v spojení s ustanovením § 4, ods. 3 h, citovaného zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov, v y d á v a pre územie obce Nevidzany toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nevidzany.

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

Rozsah živnostenského oprávnenia podľa zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov sa posudzuje podľa obsahu živnostenského listu alebo koncesionárskej listiny. Z hľadiska predmetu podnikania sú v zmysle citovaného zákona živnosti obchodné, výrobné a poskytujúce služby. Toto VZN sa nevzťahuje na výrobné živnosti.

A: Obchodné živnosti sú najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ).

B: Pohostinská činnosť rozumie sa ňou príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste.

C: Službami sa podľa zákona o živnostenskom podnikaní rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, a iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.

Prevádzkou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť.

Čl. 2

Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb

  1. Prevádzkový čas je časový úsek dňa, v ktorom podnikateľ ponúka a poskytuje svoje služby podľa Čl. 1 spotrebiteľovi v prevádzkarni.
  2. Prevádzkový čas medzi 22,00 hod. a 6,00 hod. z dôvodu nočného kľudu sa zakazuje s výnimkou jednorázových akcií ( svadba, výročie narodenia, sobáša, zábava, spoločenská akcia a pod. )
  3. Doporučený prevádzkový čas v maloobchodoch a službách je:
  4. začiatok prevádzkového času: 6,00 hod., najneskôr 9,00 hod.
  5. koniec prevádzkového času: 22,00 hod., najneskôr o 16,00 hod.
  6. v sobotu doporučujeme koniec prevádzkového času o 13,00 hod., najneskôr o 12,00 hod.
  7. v nedeľu doporučujeme koniec prevádzkového času o 12,00 hod.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

Prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a služieb si určuje podnikateľ v medziach týchto pravidiel. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu, narúšaniu verejného poriadku, znečisťovaniu a poškodzovaniu bezprostredného okolia prevádzky.

Obec Nevidzany určuje pre podnikateľov prechodné obdobie 3 mesiace na zosúladenie prevádzkového času v maloobchodoch a službách.

Podnikateľovi, ktorý nezosúladí prevádzkový čas s týmto VZN, môže byť uložená pokuta podľa § 13, ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. B/1 zo dňa 28.5.2009 a nadobúda právoplatnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce Nevidzany.

V Nevidzanoch dňa 28.5.2009.

Beata Vrecková

starostka obce

Vyvesené: 28.5.2009

Zvesené dňa: 13.6.2009