Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

č. 3/2009.

Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany podľa § 3, § 7 odst. 1 zákona NR SR č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení neskorších predpisov a v zmysle § 6 odst. 1, § 11 odst. 3 písm. g, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení / ďalej len nariadenie/:

§ 1

Predmet nariadenia

Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktoré majú zamedziť, aby sa výrobky nekontrolovateľne nepredávali na trhových miestach a aby sa neporušoval poriadok na verejných priestranstvách obce.

§ 2

Povolenie a určenie foriem predaja

1 Na území obce Nevidzany sa určuje a povoľuje forma predaja:

a) príležitostný trh

b) ambulantný predaj

2. Pre príležitostný trh obec Nevidzany určuje trhové miesto, ktorým je sála kultúrneho strediska a zasadačka obecného úradu.

3. Pre ambulantný predaj sa určuje trhové miesto, ktorým je priestranstvo pri obecnom úrade.

4. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bude pri slávnostných, cirkevných, kultúrnych, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj mimo určeného trhového miesta, týmto nariadením musí mať k predaju a k zriadeniu trhového miesta povolenie obce.

5. Povolenie na zriadenie trhového miesta mimo miesta určeného týmto nariadením a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec na základe požiadania osoby oprávnenej predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach. Predajca je povinný oznámiť obci verejné priestranstvo, na ktorom chce predávať.

§ 3

Určenie druhu predávaných výrobkov

Na príležitostnom trhu sa môžu predávať spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogéria, športové potreby a hračky.

§ 4

Zákaz predaja niektorých výrobkov

Na trhových miestach sa zakazuje okrem zákazu predaja niektorých výrobkov uvedených v § 6 zákona č. 178/1998 Z.z. predávať aj potravinárske výrobky. Zákaz sa nevzťahuje na predaj mrazených výrobkov.

§ 5

Druhy poskytovaných služieb

Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:

a) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov

b) oprava dáždnikov

c) oprava obuvi

d) oprava tašiek

e) oprava športových potrieb

§ 6

Ambulantný predaj v obci

V obci sa ambulantne môžu predávať:

a) knihy, denná a periodická tlač

b) drobné remeselné výrobky a drobné umelecké predmety

c) balená a nebalená zmrzlina

d) ovocie a zelenina

e) cukrová vata

f) kvety, ovocné stromčeky a kríky

g) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií

h) čerstvé a údené mäso

§ 7

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

Za trhové dni v týždni sa určuje: pondelok, utorok, streda, štvrtok v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. a piatok v čase od 7,30 hod. do 12,30 hod.

§ 8

Správa príležitostného trhu a ostatných trhových miest

Správu príležitostného trhu, ktorý je vo vlastníctve obce a správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec.

§ 9

Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu a ostatných trhových miest

Práva a povinnosti príležitostného trhu a ostatných trhových miest upravuje osobitne trhový poriadok schválený obecným zastupiteľstvom, ktorý je zverejnený na trhovom mieste.

§ 10

Orgány dozoru a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vykonávajú:

a) Slovenská obchodná inšpekcia

b) okresné úrady

c) obce

/ ďalej len orgány dozoru /

2. Za porušenie ustanovení zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a porušenie ustanovení tohto nariadenia sú orgány dozoru oprávnené uložiť fyzickej alebo právnickej osobe pokutu od 165,96 € do 16.596,95 €.

§ 11

Záverečné ustanovenie

Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 178/1998 Z.z. a ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva obce.

Na predaj výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia zákona č. 178/1998 Z.z.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Nevidzany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany dňa 01.09. 2009 uznesením č.C/2/2009.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 18.09.2009

Beata Vrecková

starostka obce

Vyvesené dňa : 1.9.2009

Zvesené dňa : 17.9.2009


Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany

č. 3 /2009

TRHOVÝ PORIADOK

Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany podľa § 5 odst. 1 zákona NR SR 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 odst. 1, §11 odst. 3 písm. g zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení - trhovom poriadku /ďalej len trhový poriadok/.

§ 1

Úvodné ustanovenie

Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Nevidzany.

§ 2

Určenie priestranstva príležitostného trhu

Pre príležitostný trh obec Nevidzany určuje trhové miesto, ktorým je sála kultúrneho strediska a zasadačka obecného úradu.

§ 3

Povolené druhy predávaných výrobkov na príležitostnom trhu

Na príležitostnom trhu sa môžu predávať spotrebné výrobky, textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierové výrobky, kozmetika, drogéria, športové potreby, hračky.

§ 4

Povolené druhy poskytovaných služieb

Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:

a/ brúsenie nožov

b/oprava dáždnikov

c/ oprava obuvi

d/ oprava tašiek

e/ oprava športových potrieb

§ 5

Ambulantný predaj

V obci sa ambulantne môžu predávať:

a/ knihy, denná a periodická tlač

b/ drobné remeselné výrobky a drobné umelecké predmety

c/ balená a nebalená zmrzlina

d/ cukrová vata

e/ ovocie a zelenina

f/ kvety, ovocné stromčeky a kríky

g/ žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií

h/ čerstvé a údené mäso

§ 6

Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb

1. Na trhovom mieste môžu predávať výrobky a poskytovať služby fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie, fyzické osoby predávajúce rastlinné produkty z vlastnej pestovateľskej činnosti a občania predávajúci vlastné použité výrobky medzi sebou v primeranom množstve.

2. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

3. Na trhovom mieste môže oprávnená fyzická osoba predávať výrobky a poskytovať služby len na základe povolenia obce, ktoré nahrádza doklad o zaplatení za užívanie verejného priestranstva - trhového miesta. Tento je potrebné uhradiť pred zahájením predaja na obecnom úrade.

4. Predávajúci na trhovom mieste je povinný pri úhrade predložiť doklad o oprávnení na podnikanie, prípadne potvrdenie obce, že predávajúci je vlastníkom pozemku - záhrady, zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb a preukaz totožnosti.

5. Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená ak je zhodná s predajnou cenou. Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.

6. Predávajúci je povinný predávané výrobky a ponúkané služby označiť v €.

7. Na trhovom mieste je zakázané predávať nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod.

§ 7

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

Za trhové dni v týždni sa určuje: pondelok, utorok, streda, štvrtok v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. a piatok od 7,30 hod. do 12,30 hod.

§ 8

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení predaja

1. Na trhových miestach môžu fyzické a právnické osoby predávať len čisté výrobky, pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj čistotu a hygienu predávajúceho a poskytujúceho služby.

2. Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby sú povinné na trhovom mieste počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržať používané miesto v čistote a to aj po ukončení predaja.

3. Pri ambulantnom predaji na priestranstve pri obecnom úrade je predávajúcemu k dispozícií voda a WC v budove obecného úradu. Pri príležitostnom predaji v sále kultúrneho strediska je k dispozícií voda a WC.

§ 9

Sankcie

V prípade porušenia ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány dozoru oprávnené:

a/ uložiť fyzickej osobe pokutu v blokovom konaní do výšky 16,60 €

b/ uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 319,39 €.

c/ podať príslušnému správnemu orgánu návrh na začatie priestupkového konania

d/ vykázať predávajúceho z trhového miesta

§ 10

Záverečné ustanovenia

Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať:

starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce - trhovom poriadku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany dňa 01.09. 2009 uznesením č. C/1 /2009.

§ 11

Účinnosť

Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť dňa 18.09.2009

Beata Vrecková

starostka obce

Vyvesené dňa : 1.9.2009

Zvesené dňa : 17.9.2009