Zásady odmeňovania poslancov

Úplné znenie Interná smernica (IS) č. 1/2010

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva (ObZ) v Nevidzanoch

Platná od 14.06.2010

Účinná od 10.12.2018

1. Účel

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch vydáva IS č.1/2010 Zásady odmeňovania poslancov ObZ v Nevidzanoch v súlade s § 11 ods.4 písmena k) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Súčasťou zásad odmeňovania poslancov ObZ v Nevidzanoch je aj odmeňovanie ďalších občanov - neposlancov, ktorí sú ObZ zvolení do komisií ObZ.

2.1. Postup

·1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu obce, určuje a schvaľuje odmenu za výkon verejnej funkcie ObZ . Odmena sa vypláca raz za rok vo výplatnom termíne za mesiac november daného roka.

( 17,- € /mesiac ) 102,- €

· Poslancom za výkon poslaneckej funkcie, t.j. za účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva , zasadnutiach komisií obecného zastupiteľstva určuje a schvaľuje odmenu ObZ. Odmena sa vypláca raz za rok vo výplatnom termíne za mesiac november daného roka.

10,- € / účasť

· Odmeny za ostatné výkony, ktoré poslanci plnia sporadicky pri plnení úloh obce napr. zabezpečenie a realizácia obecnej akcie, účasť na rokovaniach v záujme obce na požiadanie starostky, určuje a schvaľuje odmenu ObZ. Odmena sa vypláca raz za rok vo výplatnom termíne za mesiac november daného roka.

10,- € / akcia, rokovanie

· Poslancom za činnosť vykonávanú pri mimoriadnych udalostiach, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov, môžu byť poskytnuté mimoriadne odmeny. O ich poskytnutí a výške rozhoduje ObZ na návrh starostky obce alebo ObZ.

· Po skončení volebného obdobia je možné poslancovi priznať za celé volebné obdobie dodatočnú odmenu schválenú OZ na základe možností rozpočtu.

2.2. Odmeňovanie ďalších občanov

· Neposlancom - členom komisií ObZ odmeny za výkon práce v komisiách určuje a schvaľuje ObZ. Odmeny sa vyplácajú raz za rok vo výplatnom termíne za mesiac november daného roka podľa účasti na zasadnutiach alebo akciách.

10,- € / zasadnutie, akcia

Shváleníé ObZ v Nevidzanoch uznesením č. 17 zo dňa 10.12 2018

Ing. Beata Vrecková

starostka obce