Zásady odmeňovania poslancov

Úplné znenie Interná smernica (IS) č. 1/2022

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva (ObZ) v Nevidzanoch

Platná od 07.12.2022

Účinná od 07.12.2022

1. Účel

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch vydáva IS č.1/2022 Zásady odmeňovania poslancov ObZ v Nevidzanoch v súlade s § 11 ods.4 písmena k) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Súčasťou zásad odmeňovania poslancov ObZ v Nevidzanoch je aj odmeňovanie ďalších občanov - neposlancov, ktorí sú ObZ zvolení do komisií ObZ.

2.1. Postup

2.1.1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu obce, určuje a schvaľuje odmenu za výkon verejnej funkcie ObZ . Odmena sa vypláca raz za rok vo výplatnom termíne za mesiac november daného roka.

50,- € /rok

2.1.2 Poslancom za výkon poslaneckej funkcie, t.j. za účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva , zasadnutiach komisií obecného zastupiteľstva určuje a schvaľuje odmenu ObZ. Odmena sa vypláca raz za rok vo výplatnom termíne za mesiac november daného roka.

15,- € / účasť

2.1.3 Odmeny za ostatné výkony, ktoré poslanci plnia sporadicky pri plnení úloh obce napr. zabezpečenie a realizácia obecnej akcie, účasť na rokovaniach v záujme obce na požiadanie starostky, určuje a schvaľuje odmenu ObZ. Odmena sa vypláca raz za rok vo výplatnom termíne za mesiac november daného roka.

15,- € / akcia, rokovanie

2.1.4. Poslancom za činnosť vykonávanú pri mimoriadnych udalostiach, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov, môžu byť poskytnuté mimoriadne odmeny. O ich poskytnutí a výške rozhoduje ObZ na návrh starostky obce alebo ObZ.

2.1.5. Po skončení volebného obdobia je možné poslancovi priznať za celé volebné obdobie dodatočnú odmenu schválenú OZ na základe možností rozpočtu.

2.2. Odmeňovanie ďalších občanov

2.2.1. Neposlancom - členom komisií ObZ odmeny za výkon práce v komisiách určuje a schvaľuje ObZ. Odmeny sa vyplácajú raz za rok vo výplatnom termíne za mesiac november daného roka podľa účasti na zasadnutiach alebo akciách.

15,- € / zasadnutie, akcia

Schválením Internej smernice č.1/2022 sa ruší Interná smernica č.1/2010

Shváleníé ObZ v Nevidzanoch uznesením č. 19 zo dňa 07.12. 2022

Ing. Beata Vrecková

starostka obce