Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany

č. 1/2016

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany vo veciach územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") prijalo toto

všeobecne záväzné nariadenie

§ 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok, o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu a o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, pričom v obci Nevidzany nie je zberný dvor.

§ 2

Práva a povinnosti držiteľov odpadov

1. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať iba v súlade so zákonom o odpadoch a nariadením. Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Pôvodcom odpadu je každý, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

2. Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.

3. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

4. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti v katastrálnom území obce bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť spôsobom uvedeným v tomto VZN príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci.

5. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú najmä povinní:

5.1 zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,

5.2 používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu,

5.3 ukladať zmesový komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci, pričom obec Nevidzany určuje zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu nasledovne:

  • kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu pre zmesový komunálny odpad,
  • kovový kontajner označený farebným štítkom pre textil,
  • veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a drobné stavebné odpady,
  • kontajner 1100 l z pozinkovaného plechu v rôznych farbách pre obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich,
  • 120 l bandaska - kuka na použité jedlé oleje a tuky

5.4 pri zbere umiestniť zbernú nádobu pri okraj vozovky tak, aby bol k nej možný prístup a bolo ju možné vyvážať, ak nie je možný vývoz priamo zo stanovišťa zbernej nádoby,

5.5 zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako stanovište zberných nádob,

5.6 ukladať odpady len do zberných nádob na to určených,

5.7 zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stojísk, stanovíšť (v zimných mesiacoch aj od snehových zrážok, ľadu), resp. okamžité odstránenie vzniknutého znečistenia odpadom tak, aby stanovište zbernej nádoby bolo neustále čisté a zberné nádoby prístupné odvozu komunálnych odpadov,

5.8 v prípade poškodenia nádoby pôvodcom odpadu alebo jej odcudzenia je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť jej opravu resp. náhradu do 3 dní na vlastné náklady,

6. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný na obecnom úrade obce objednať si potrebný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

7. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný objednanú zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad prevziať a zaplatiť obci úhradu za zbernú nádobu vo výške obstarávacej ceny nádoby pri prevzatí zbernej nádoby.

8. Náklady na zabezpečenie zberných nádob a vriec na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, obec zahŕňa do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

9. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

10. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

11. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

12. Zakazuje sa

12.1 vyberať komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,

12.2 znečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie,

12.3 ukladať do zberných nádob odpad a predmety, na ktoré nie sú zberné nádoby určené,

12.4 využívať zberné nádoby k inému účelu než k ukladaniu určených odpadov,

12.5 ukladať do zberných nádob odpad, ak sú zberné nádoby plné,

12.6 ukladať do zberných nádob drobný stavebný odpad,

12.7 spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú určené k spaľovaniu odpadu,

12.8 spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na otvorenom ohnisku.

§ 3

Podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom

1. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

2. Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do zberných nádob určených týmto nariadení, sa uplatňuje intervalový systém zberu. Obec zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu dvakrát za mesiac. O dni zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu obec vopred informuje pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce), pričom v obci nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov.

3. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

4. Pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný objednať si potrebný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zaplatiť obci úhradu za zbernú nádobu pri jej prebratí vo výške obstarávacej ceny nádoby.

§ 4

Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným

komunálnym odpadom

1. Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich domácich kompostoviskách.

2. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách.

§ 5

Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi

1. OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch znáša náklady na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky papier, plasty, sklo a kovy. Obec je povinná umožniť takejto OZV na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, kovy a sklo.

2. Ak obec nemá uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch so žiadnou OZV, znáša obec náklady na zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, sklo a kovy až do určenia OZV, ktorá zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, koordinačným centrom podľa § 31 ods. 12 písm. c) zákona o odpadoch.

3. Výlučne OZV, ktorá bola ako zmluvný partner obce určená podľa § 31 ods. 12 písm. c) zákona o odpadoch, je oprávnená vykonávať v obci overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce (ďalej len "overenie funkčnosti triedeného zberu") u oprávnenej osoby, ktorá vykonáva v obci zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, sklo a kovy, s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov.

4. OZV uvedená v odseku 3 tohto článku VZN je oprávnená na základe overenia funkčnosti triedeného zberu vykonaného podľa príslušných ustanovení Zákona o odpadoch navrhovať obci a oprávnenej osobe, ktorá vykonáva na území obce triedený zber, zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.

5. Ak obec alebo oprávnená osoba, ktorá vykonáva v obci triedený zber komunálneho odpadu, neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté podľa odseku 4 tohto článku VZN je OZV určená v odseku 3 tohto článku VZN oprávnená uhrádzať oprávnenej osobe, ktorá v obci vykonáva triedený zber iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je povinná tejto oprávnenej osobe uhradiť obec.

6. OZV uvedená v odseku 3 tohto článku VZN je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej a ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená v rozsahu viac ako 50%, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto OZV.

7. Plasty

7.1 Obec nariadením určuje na zber plastov 110 l modré a čierne plastové vrecia na určených miestach s intervalom vývozu 1 x mesačne.

8. Sklo

8.1. Obec nariadením určuje na zber skla zelené zberné 1100 l nádoby na určených miestach s intervalom vývozu 1 x mesačne.

9. Papier

9.1. Obec nariadením určuje zber papiera priamo do auta na určených miestach s intervalom vývozu 4 x ročne.

10. Kovy

10.1. Obec nariadením určuje na zber kovov veľkoplošný kontajner na určenom mieste s intervalom vývozu 2 x ročne. Väčší kovový odpad sa odovzdáva do zberu objemného kovového odpadu 1 x ročne.

11. Obec je oprávnená každoročne meniť rozsah triedeného zberu komunálnych odpadov tak, aby dochádzalo k naplneniu štandardu zberu v obci.

12. O dni zberu a prepravy triedeného komunálneho odpadu obec informuje držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).

§ 6

Triedený zber komunálnych odpadov z elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

1. Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov.

2. Je zakázané ukladať elektroodpad z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo nádob na sklo, papier, plasty, kovy.

3. Na území obce pre držiteľa elektroodpadu z domácností sa na zber elektroodpadu z domácností uplatňuje kalendárový zber.

4. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

5. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad :

- distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,

- na miesto určené obcou v rámci oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov elektrozariadení,

- osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,

- elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v tomto odseku aj na zberné miesto elektroodpadu.

6. Obec zabezpečí pre držiteľa elektroodpadu z domácností zber a prepravu elektroodpadu z domácností najmenej dvakrát do roka, spravidla v mesiacoch máj a september a to pristavením vozidla na určené miesto. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu elektroodpadu z domácností v častejšom intervale.

7. O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa elektroodpadu z domácností v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).

§ 7

Triedený zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

1. Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

2. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

3. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo.

4. Na území obce pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov sa na zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov uplatňuje kalendárový zber.

5. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

6. Obec zabezpečí pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov zber a prepravu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch máj a september a to pristavením vozidla na určené miesto. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v častejšom intervale.

7. O dni zberu a prepravy použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).

§ 8

Spôsob a podmienky zberu veterinárnych a humánnych liekov

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a zhromažďovať veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky.

§ 9

Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov

1. Na území obce pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber jedlých olejov a tukov uplatňuje kalendárový zber.

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3. Obec zabezpečí pre držiteľa jedlých olejov a tukov zber do 120 l nádoby na určenom mieste s intervalom vývozu 2 x ročne. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu jedlých olejov a tukov v častejšom intervale.

4. O dni zberu a prepravy jedlých olejov a tukov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa jedlých olejov a tukov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).

§ 10

Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu

1. Na území obce pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu uplatňuje kalendárový zber objemného odpadu.

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3. Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch marec a september, a to pristavením veľkokapacitných kontajnerov na určené miesta. Zber sa uskutočňuje minimálne tri dni. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu objemného odpadu v častejšom intervale.

4. O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).

§ 11

Spôsob a podmienky zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

1. Odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok je odpad z oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo škodlivých látok alebo niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov:

- rozpúšťadlá,

- kyseliny,

- zásady,

- fotochemické látky,

- pesticídy,

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,

- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,

- oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky,

- farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,

- detergenty obsahujúce nebezpečné látky,

- olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie,

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, obsahujúce nebezpečné časti,

- drevo obsahujúce nebezpečné látky.

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3. Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a odvoz odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok najmenej dvakrát do roka, v mesiaci máj a október a to pristavením zberného vozidla na určené miesto. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v častejšom intervale.

4. O dni zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých a o mieste pristavenia zberných nádob bude obec informovať držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).

§ 12

Šatstvo a textílie

1. Na území obce je na zber šatstva a textílií umiestnená špeciálna zberná nádoba určená na textil a šatstvo.

2. Do zbernej nádoby na zber šatstva a textílií patrí iba čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, topánky, prípadne iné druhy textilu.

3. Interval odvozu zbernej nádoby na šatstvo a textílie je podľa potreby, spravidla 1 x za mesiac.

§ 13

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza :

- ústne na obecnom úrade obce v čase úradných hodín,

- písomne na adresu Obecný úrad č.49, 972 27 Nevidzany

- elektronicky na emailovú adresu obecnevidzanypd@centrum.sk

§ 14

Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu

1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný odovzdať ho po jeho prevážení do veľkoobjemového kontajnera určeného na tento typ odpadu.

4. Obec zabezpečí pre pôvodcu drobného stavebného odpadu zber drobného stavebného odpadu raz mesačne.

5. O dni zberu drobného stavebného odpadu a o mieste pristavenia zberných nádob bude obec informovať držiteľov drobného stavebného odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).

§ 15

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany na svojom zasadnutí dňa 09.06.2016 uznesením č. 78/2016.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Ing. Beata Vrecková

starostka obce

Zverejnené dňa: 23.05.2016

Zvesené dňa: 09.06.2016