Štatút obce

ŠTATÚT OBCE NEVIDZANY

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a pre kat. územie obce Nevidzany tento

štatút obce

N e v i d z a n y

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Nevidzany upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

(2) Štatút obce Nevidzany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

(1) Obec Nevidzany je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

Územie obce Nevidzany tvorí katastrálne územie obce Nevidzany.

Zmeny územia obce Nevidzany možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

(2) Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

(3) Obec má právo na svoje obecné symboly.

(4) Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce Nevidzany je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.

Tieto sú zakotvené v ust. §3 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4

Samospráva obce Nevidzany

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. (§4 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.)

(2) Samosprávu obce Nevidzany vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

 1. orgánov obce
 2. hlasovaním obyvateľov obce
 3. verejným zhromaždením obyvateľov obce

(3) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

(4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia ("nariadenia").

Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch.

(5) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. - §4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Druhá hlava

MAJETOK OBCE

§ 5

(1) Majetok obce Nevidzany tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.

Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

(2) Majetok obce Nevidzany sa používa najmä:

pre verejné účely,

na podnikateľskú činnosť,

na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

(3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

(5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

(6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

(7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

(1) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

- udržiavať a užívať majetok,

- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania

svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

(3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno organizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) V majetkových veciach (majetkovo-právnych záležitostiach) obce Nevidzany koná v jej mene starosta.

§ 7

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

(3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 8

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 9

Financovanie

(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

(2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

(3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 10

Rozpočet

(1) Základom finančného hospodárenia obce Nevidzany je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

(2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods.2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

To isté sa týka záverečného účtu obce.

(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

(4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení dávky verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.

O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi - Rozpočtovými pravidlami SR na ten-ktorý rok.

(7) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatívu na podporu ochrany životného prostredia.

(8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(9) Ročnú účtovnú závierku obce Nevidzany overuje audítor. (§ 9 ods. 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

§ 11

Rozpočtové provizórium

(1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

Štvrtá hlava

ORGÁNY OBCE Nevidzany

§ 12

Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce sú:

- obecné zastupiteľstvo

- starosta

(2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

- obecný úrad

- komisie

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo, (§ 18 zák. SNR č.369/1999 Zb. v znení zmien a doplnkov).

(3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Obecné zastupiteľstvo

§ 13

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Nevidzany zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Nevidzany

(2) Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch má 5 poslancov.

(3) Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 14

Úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života otázkach obce Nevidzany a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,

- schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 cit. zák.,

- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

- uznášať sa na nariadeniach obce,

- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,

- schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy,

- zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

- zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

- udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

- schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

- schvaľovať zmluvné prevody, vlastníctva hnuteľného majetku,

- schvaľovať nakladanie s majetkovými právami,

- schvaľovať aukčný predaj vecí,

- stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,

- schvaľovať štatút obce.

(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

(4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch.

§ 15

Starosta obce

(1) Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

(3) Starosta najmä:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

- vykonáva obecnú správu,

- zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,

- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

- uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

- podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

§ 16

Zástupca starostu

(1) Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvo a to z poslancov obecného zastupiteľstva.

(2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže nástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

(3) Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.

(4) Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

- nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (§ 13 ods.4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov),

- vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečovaním chodu obecného úradu

(5) Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.

(6) Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

§ 17

Hlavný kontrolór obce

(1) Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

(2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

(3) Hlavný kontrolór:

- plní úlohy podľa § 18f) zákona č. 369/1990 Zb.

- vykonáva rozsah kontrolnej činnosti podľa § 18d) zákona č. 369/1990 Zb.

§ 18

Obecná rada

Podľa ustanovenia § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť Obecnú radu. Obecná rada je zložená z 3 poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorých volí Obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže Obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

(2) Obecná rada plní dvojjedinú úlohu:

a) vo vzťahu k Obecnému zastupiteľstvu je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom,

b) vo vzťahu k starostovi obce je poradným orgánom.

Jej účelom nie je pôsobiť ako samostatný orgán samosprávy obce navonok, ale ako orgán, ktorý môže zohrávať pozitívnu úlohu vo vzťahu Obecného zastupiteľstva a starostu obce a pri činnosti ostatných obecných orgánov.

(3) Obecná rada nikdy nemôže rozhodovať samostatne o tých veciach, ktoré patria do výhradnej právomoci Obecného zastupiteľstva (§ 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. a § 9 ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb.) ďalej, ktoré patria do výlučnej právomoci starostu obce (§ 13 ods. 4 a 5 zák. č. 369/1990 Zb.). Tieto výhradne právomoci nemožno presúvať na Obecnú radu.

(4) Zasadnutie Obecnej rady zvoláva a vedie starosta obce. Zástupca starostu zvoláva a vedie jej zasadnutie vtedy, keď zastupuje starostu. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac, obyčajne medzi zasadnutiami Obecného zastupiteľstva. Zákon rámcovo vymedzuje aj základné princípy kolektívneho rokovania Obecnej rady.

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

(3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie:

- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,

- zostavuje plán činnosti,

- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

- zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie:

- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,

- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

(4) Obec má vytvorené tieto stále komisie:

- Kultúrnu komisiu

- Finančnú komisiu

- Športovú komisiu

- Komisiu na ochranu verejného záujmu

(5) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

(6) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

 1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,

k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom,

 1. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 2. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

(7) Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

(8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 20

Obecný úrad

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce.

Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

- zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

- pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,

- pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

- vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

- koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,

- organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Nevidzanoch, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Piata hlava

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 21

(1) Hlasovanie obyvateľov obce Nevidzany o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh: (§11a) ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov)

 1. na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
 2. odvolanie starostu
 3. petície skupiny obyvateľov obce v počte 30% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.

(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

(4) Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

(5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 22

(1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

(2) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

(3) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Nevidzanoch, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.).

O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

Siedma hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 23

Úvodné ustanovenie

(1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

(2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 24

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

(2) Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

(3) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.

Mandát poslanca zanikne ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

§ 25

Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnený najmä:

- predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

- interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

- požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

- požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

- zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

- požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(2) Poslanec je povinný najmä:

- zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

- zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

- dodržiavať Štatút obce Nevidzany, a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch

- obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

(3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

(4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 26

Náhrady poslancov

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

(2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

(3) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

Ôsma hlava

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 27

(1) Veci spoločného záujmu obce Nevidzany a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

(2) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

(3) Obec sa môže v záujme výkonu prenesených kompetencii zo štátu na obce na úseku školstva, stavebného poriadku a opatrovateľskej služby združovať do spoločných obecných úradov

Deviata hlava

VZŤAHY SO ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,

S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI

A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 28

(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresným a obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavami a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou, a pod.).

(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Desiata hlava

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,

CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ ČASŤ

Symboly obce

§ 29

Úvodné ustanovenia

Obecné symboly sú:

 1. erb obce Nevidzany
 2. zástava obce Nevidzany
 3. pečať obce Nevidzany

§ 30

Erb obce Nevidzany

(1) Erb obce je vytvorený na základe historických materiálov obce Nevidzany Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR.

(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Nevidzany tvori samostatnú prílohu tohto štatútu.

(3) Právo použiť a požívať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť má obsahovať:

- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenie),

- potvrdenie o zaplatení poplatku.

(4) Erb obce sa používa:

- na pečatidle obce,

- na insígniách starostu,

- na listinách o udelení čestného občianstva obce Nevidzany, ceny obce Nevidzany a uznaniach obce Nevidzany,

- na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Nevidzanoch

- na označenie katastrálneho územia obce,

- v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

- na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

(5) Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.

Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

(6) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

§ 31

Zástava obce Nevidzany

(1) Zástavu obce Nevidzany je vytvorená na základe historických materiálov obce Nevidzany Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR.

(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Nevidzany bude tvoriť prílohu tohto štatútu.

(3) Zástavu obce Nevidzany používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

(4) Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

(5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).

(6) Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

(7) Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

- zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

- na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

(8) Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

(9) Obec Nevidzany bude používať zástavu obce v súlade Vyhlášky MV SR číslo 203/2005-06626.

§ 32

Pečať obce Nevidzany

(1) Pečať obce Nevidzany bude tvoriť erb obce Nevidzany s hrubopisom : "OBEC NEVIDZANY".

(2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

(3) Pečať uchováva starosta obce.

DRUHÁ ČASŤ

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 33

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

 1. Čestné občianstvo obce Nevidzany
 2. Cena obce Nevidzany
 3. Cena starostu obce Nevidzany
 4. Odmeny

§ 34

Čestné občianstvo obce Nevidzany

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Nevidzany.

(2) O udelení Čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Diviaky nad Nitricou.

(5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 35

Cena obce Nevidzany

(1) Cena obce Nevidzany sa udeľuje za:

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce.

Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

(3) Ceny sú spojené s listinou a udelením Ceny obce Nevidzany a peňažnou odmenou, ktorej výšku v každom prípade konkrétne určí obecné zastupiteľstvo.

(4) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 36

Cena starostu obce Nevidzany

(1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce - občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

(2) Cenu starostu obce Nevidzany tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

(3) Evidencia sa vedie v Kronike obce Nevidzany, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 37

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

TRETIA ČASŤ

Kronika obce Nevidzany

§ 38

(1) Kronika obce Nevidzany sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch.

Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

(4) Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Jedenásta hlava

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH

§ 39

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciach

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

(3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 40

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciach

(1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta hlava

§ 41

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Štatút obce Nevidzany je základnou právnou normou obce Nevidzany.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) Štatút obce Nevidzany bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nevidzanoch dňa 16.8.2010 uznesením č.5 bod B).

(4) Štatút obce Nevidzany nadobúda účinnosť dňom 1.9.2010

V Nevidzanoch dňa 16.8.2010

Bc. Beata Vrecková v.r.

Starostka obce