Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany

č. 2/2011

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou

§ 1

Základné ustanovenie

Obec Nevidzany, ktorá v súlade s § 22 ods. 2 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami riadi a zabezpečuje ochranu pred povodňami na území obce, ukladá povinnosť v zmysle § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe (ďalej len PO) a fyzickej osobe(ďalej len FO) - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou. Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce boli povodňové plány záchranných prác PO a FO podnikateľov (ďalej len povinné osoby), v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

§ 2

Vymedzenie územia

Vypracovanie povodňových plánov záchranných prác sa týka povinných osôb, ktorých stavby, objekty a zariadenia môžu byť postihnuté povodňou. Zoznam povinných osôb je uvedený v prílohe č. 2.

V podmienkach obce Nevidzany ide o územie bývalého Štátneho majetku Nevidzany. Grafické znázornenie: viď prílohu č. 1.

§ 3

Uloženie povinnosti

Obec týmto VZN ukladá povinným osobám vypracovať povodňový plán záchranných prác podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami a tento predložiť obci Nevidzany do 31.07.2011.

Povinné osoby sú povinné každoročne vypracovaný a odovzdaný povodňový plán záchranných prác preskúmať a podľa potreby aktualizovať a predkladať obci Nevidzany do 31.07. príslušného kalendárneho roka.

§ 4

Sankcie - pokuty

Obec Nevidzany v prípade nevypracovania povodňového plánu záchranných prác povinnou osobou, môže uložiť povinnej osobe pokutu až do výšky 1 700 eur, v súlade s § 47 ods. 3 a ods. 1 zákona o ochrane pred povodňami.

§ 5

Záverečné ustanovenia

Na tomto VZN obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch svojim uznesením č.4 B /2011 zo dňa 28.04.2011.

Toto VZN obce nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Nevidzanoch dňa 28.04.2011.

Bc. Beata Vrecková

starostka obce

Vyvesené dňa : 28.4.2001

Zvesené dňa : 14.5.2011

Príloha č. 2 - zoznam povinných osôb

  1. VĽV spol. s r.o., 972 27 Nevidzany č. 37, prevádzka Nevidzany č.111
  2. Milan Kluvanec, 972 27 Nevidzany č. 34, prevádzka hala bývalý ŠM Nevidzany