Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č. 2/2022

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023

Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o miestnych daniach a poplatku") sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

PRVÁ ČASŤ

§ 1

Predmet úpravy

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") obec Nevidzany (ďalej len "správca dane")
a) určuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) určuje sadzbu poplatku, spôsob vyberania poplatku,
c) ustanovuje zníženie poplatku a odpustenie poplatku.


2. V obci nie je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.

3. V obci je zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov bez škodlivín.

§ 2
Druhy miestnych poplatkov

Správca dane ukladá od 1. januára 2023 na svojom území miestny poplatok za:

a) komunálne odpady
b) drobné stavebné odpady.

DRUHÁ ČASŤ

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

§ 3 

Sadzba poplatku

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Nevidzany, okrem elektro odpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

2. Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:
a) pri nezavedenom množstvovom zbere komunálneho odpadu paušálny poplatok 0,074 € za osobu a kalendárny deň. ( 27,- eur /rok)
b) pri zavedenom množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín poplatok 0,078 € za kilogram odpadu

3. Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.

4. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.

§ 4

Vyrubenie poplatku

1. Poplatok za komunálny odpad vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

2. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín obec nevyrubuje rozhodnutím. Poplatok sa uhrádza do pokladne obce v hotovosti.

§ 5
Spôsoby zaplatenia poplatku a vrátenia poplatku

1) Poplatník môže uhradiť obci poplatok za komunálny odpad:

a) spôsobom
- v hotovosti priamo do pokladne obce,
- bezhotovostným prevodom na účet Obce Nevidzany číslo: IBAN: SK65 0900 0000 0003 7181 9912 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Nováky.
- šekom,
b) na mieste
- v sídle obce (obecný úrad),
- v príslušnej banke,
- na pošte.
2) Ak poplatník uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane vráti poplatníkovi vzniknutý rozdiel:
a) spôsobom
- v hotovosti z pokladne obce,
- bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet poplatníka,
b) formou
- výdavkového dokladu,
- príkazu na úhradu z účtu obce na účet poplatníka.

3) Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa uhrádza okamžite po odovzdaní drobného stavebného odpadu do pokladne obce v hotovosti.

§ 6

Podmienky na odpustenie poplatku

Obec poplatok za komunálne odpady odpustí poplatníkovi z dôvodu:

a) že ide o poplatníka prihláseného na trvalý pobyt Obecného úradu obce Nevidzany podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov - doložiť potvrdenie obce

b) poplatník predloží hodnoverné doklady, že sa v obci nezdržiaval celé zdaňovacie obdobie najneskôr 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia - doložiť potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení, v sociálnom zariadení, potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody a pod.

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 7

Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2021.

§ 8

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany na svojom zasadnutí dňa 07.12.2022 uznesením č. 11.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023.

Ing. Beata Vrecková

starostka obce

Návrh: Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 21.11.2022

Zvesené z úradnej tabule dňa : 06.12.2022

Schválené dňa: 07.12.2022

Účinné od dňa: 01.01.2023