Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č. 1/2022

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Obec Nevidzany v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č.1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len "VZN").

PRVÁ ČASŤ

§ 1

Pôsobnosť

1. VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo, ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

2. VZN upravuje aj postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií, postup ich posudzovania a overovania zo strany oprávnených orgánov, schvaľovanie dotácií a pravidlá zúčtovania dotácií

3. VZN sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií, ktoré obec poskytuje právnickým osobám, ktoré založila v zmysle §7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Dotácia je nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce, ktorý je poskytovaný na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel v súlade s rozpočtom obce a ktorý podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

DRUHÁ ČASŤ

§ 3

Poskytovanie dotácií

1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej len "žiadateľ"), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

2. Výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok.

3. V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa finančné prostriedky určené na dotácie rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.

4. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

5. Poskytnutím dotácií nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

6. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 4

Podmienky poskytnutia dotácií

1) Dotácie z rozpočtu obce budú poskytnuté v súlade s §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

a) na podporu a rozvoj všeobecne prospešných služieb,
b) na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
c) na podporu a rozvoj podnikania a zamestnanosti.

2) Dotácie z rozpočtu obce budú smerovať najmä do týchto oblastí
a) kultúrno-spoločenské aktivity,
b) rozvoj školstva a vzdelávania,
c) rozvoj telovýchovy a športu,
d) zdravotníctvo a sociálne služby,
e) sociálna spravodlivosť a charita,
f) ochrana a tvorba životného prostredia,
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

3) Dotáciu je možné poskytnúť najmä na: úhradu výdavkov na dopravu, vecné ceny, výdavky na nealkoholické nápoje pri športových a kultúrnych akciách, odmeny pre účinkujúcich umelcov a rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb, pričom tieto odmeny musia byť vyplácané na základe platne uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s osobitnými predpismi.

4) Dotácie sa môžu poskytnúť na financovanie občerstvenia, na nákup darov a suvenírov, len ak je to uvedené v príslušnej zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.

5) Dotácie nie je možné poskytnúť na:
a) úhradu miezd, platov a odmien zamestnancov
b) výdavky na nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
d) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
e) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
f) odmeny pre organizátorov akcií, projektov a podujatí.

6) Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý:
a) v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti, použil dotáciu na iný účel, ako bola určená,
b) v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti, nepredložil vyúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne, uviedol nepravdivé údaje, alebo nedodržal podmienky ustanovené v tomto VZN resp. v zmluve o poskytnutí dotácie.

7) Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý
a) nemá ku dňu podania žiadosti vbysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti voči obci, ako aj voči organizáciám v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti obce,
b) je voči nemu vedené konkurzné a reštrukturalizačné konanie,
c) je voči nemu vedené trestné konanie,
d) je v úpadku alebo v likvidácii.

TRETIA ČASŤ

§ 5

Žiadosť o poskytnutie dotácie

1) Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len "žiadosť") sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou č.1 tohto VZN. Žiadosť musí obsahovať najmä:

a) presnú identifikáciu žiadateľa
- u fyzických osôb - podnikateľov - meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, resp. rodné číslo,
- u právnických osôb - názov, označenie a sídlo organizácie v súlade s označením v príslušnom registri (napr. obchodný register, živnostenský register, register vedený krajským úradom, MV SR a pod.),

b) bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,

c) predmet žiadosti - potrebné uvedenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnúť finančné prostriedky:

- pri žiadosti o dotáciu na konkrétnu akciu - stručná charakteristika akcie a rozpočet výdavkov akcie (rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov) a pod.,
- pri žiadosti o dotáciu na projekt - názov a autor projektu, charakteristika projektu, projektový rozpočet a pod.,

d) miesto a čas realizácie konkrétnej akcie alebo projektu,

e) výšku požadovanej dotácie

f) predpokladané náklady na splnenie konkrétnej úlohy, na uskutočnenie podujatia alebo akcie,

g) formu účasti alebo propagácie obce na konkrétnej akcii alebo podujatí,

h) u právnickej osoby - meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateľa, odtlačok pečiatky žiadateľa, podpis, u fyzickej osoby podpis a číslo občianskeho preukazu.

2) K žiadosti musí žiadateľ doložiť:

a) písomné vyhlásenie žiadateľa o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností (daňový úrad, poisťovne) alebo potvrdenie príslušných orgánov o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností (daňový úrad, poisťovne) nie staršie ako tri mesiace,

b) písomné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči obci a jej zriadeným a založeným organizáciám žiadne záväzky,

c) písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze, v úpadku alebo v likvidácii.

§ 6

Postup pri podávaní žiadostí

1) Obec zverejní obvyklým spôsobom (úradná tabuľa, webové sídlo) možnosť získania dotácie z rozpočtu obce pre príslušný kalendárny rok.

2) Žiadosti sa podávajú obci prostredníctvom podateľne obecného úradu (ďalej len "úrad") alebo poštou v termíne do 30.11. príslušného kalendárneho roka; rozhodujúcim je dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne úradu alebo pošty.

3) Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do procesu posudzovania o čom zamestnanec obce písomne informuje žiadateľa a zároveň túto skutočnosť oznámi písomne príslušnej komisii zastupiteľstva.

4) Zamestnanec obce overí úplnosť a komplexnosť predložených žiadostí a overí či žiadateľ spĺňa všetky podmienky na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. V prípade, že žiadateľ nesplní podmienky na poskytnutie dotácie bude vyradený z procesu posudzovania. O tejto skutočnosti zodpovedný zamestnanec obce informuje príslušnú komisiu zastupiteľstva.

§ 7

Prerokovanie žiadostí a spracovanie návrhov na poskytnutie dotácie

1) Po overení splnenia podmienok na poskytnutie dotácie zamestnanec obce bezodkladne postúpi žiadosti príslušnému orgánu, ktorý ich posudzuje a dáva odporúčacie stanovisko orgánu, ktorý má kompetencie rozhodnúť o poskytnutí dotácie.

2) Orgánom, ktorý posudzuje žiadosti a dáva odporúčacie stanovisko orgánu, ktorý rozhoduje a schvaľuje poskytnutie dotácie, sú príslušné komisie zastupiteľstva.

3) Komisia zastupiteľstva posúdi žiadosť na základe ňou stanovených transparentných a zverejeených kritérií.

4) Komisia zastupiteľstva vydá ku každej žiadosti stanovisko o odporúčaní alebo neodporúčaní schváliť poskytnutie dotácie.

5)Komisia zastupiteľstva v termíne do 10 kalendárnych dní predloží zamestnancovi obce zápisnicu, podpísanú predsedom komisie, v ktorej bude návrh na rozdelenie dotácií na príslušný rok, s určením účelu poskytnutia dotácie a výšky dotácie.

§ 8

Kompetencie pri schvaľovaní dotácií

1) Overené a posúdené žiadosti predkladá zamestnanec obce spolu so stanoviskom príslušnej komisie podľa §7 tohto VZN orgánu oprávnenému rozhodnúť o poskytnutí dotácie.

2) O poskytnutí dotácie pre konkrétny subjekt, konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia rozhoduje zastupiteľstvo na základe doporučení jednotlivých komisií.

3) V prípade neschválenia žiadosti, oznámi túto skutočnosť zamestnanec obce žiadateľovi do 10 kalendárnych dní od prerokovania žiadosti v zastupiteľstve.

§ 9

Postup pri poskytnutí dotácie

1) Do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia dotácie spracuje starosta obce písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len "zmluva") medzi obcou a žiadateľom, ktorému bola schválená dotácia.

2) Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami, starosta obce zodpovedá za jej zverejnenie, plnenie, kontrolu a vyhodnotenie zmluvných dojednaní až do ukončenia zmluvného vzťahu.

3) Obec poskytuje prijímateľovi dotácie finančné prostriedky vo výške 100% schválenej dotácie v termíne stanovenom v zmluve o poskytnutí dotácie. Zamestnanec obce zabezpečí prevod finančných prostriedkov na účet prijímateľa dotácie.

§ 10

Zúčtovanie a vyúčtovanie dotácie

1) Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu do 31.12. príslušného rozpočtového roka; do tohto termínu je povinný vykonať aj zúčtovanie dotácie.

2) Prijímateľ dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie v termíne stanovenom v zmluve. V odôvodnených prípadoch môže prijímateľ dotácie požiadať o predĺženie termínu vyúčtovania, pričom musí doručiť obci žiadosť v termíne najneskôr do 10. Kalendárnych dní pred zmluvne dohodnutým termínom vyúčtovania.

3) Starosta obce je oprávnený na základe odôvodnenej žiadosti povoliť predĺženie termínu zúčtovania; táto zmena musí byť vždy predmetom dodatku k uzatvorenej zmluve.

4) Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať:
a) dokumentáciu, ktorou preukázateľným spôsobom doloží (napr. fotografie, text v tlači, materiáloch a pod.), že aktivita, akcia alebo projekt bol financovaný z rozpočtu obce, resp. s jej finančným príspevkom uvedeným v presnej sume,
b) kópie všetkých účtovných dokladov (faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy, prezentačné listiny, dodacie listy a iné), ktoré preukázateľne, kompletne a správne vydokladujú použitie dotácie na schválený účel (podujatie, akciu, úlohu) v zmysle uzatvorenej zmluvy,
c) Tabuľku vyúčtovania dotácie, v ktorej uvedie číslo dokladu, druh, sumu a dátum úhrady výdavku podľa prílohy č.2 tohto VZN.

5) Avízo o vrátení prostriedkov prijímateľ dotácie písomne resp. elektronickou poštou zašle zamestnancovi obce.

§ 11

Sankcie za porušenie finančnej disciplíny

Ak prijímateľ dotácie nedodrží podmienky poskytnutia dotácie ako aj povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov, VZN a zo zmluvy, toto konanie sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a obec uplatní sankcie za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 12

Spoločné ustanovenia

1) Každú zmenu u žiadateľa/prijímateľa dotácie, napr. zmenu sídla organizácie, štatutárneho orgánu, bankového účtu a pod., je žiadateľ/prijímateľ dotácie povinný bezodkladne písomne oznámiť obci. Na základe tejto zmeny obec pristúpi v príslušnom rozpočtovom roku k uzavretiu dodatku k už uzavretej zmluve o poskytnutí dotácie.

2) O prípadnú zmenu účelu použitia dotácie určeného v uzatvorenej zmluve o poskytnutí dotácie, môže žiadateľ písomne požiadať, ale musí tak urobiť ešte pred realizáciou zmeny.

3) O zmene účelu použitia dotácie rozhoduje na základe odporúčania príslušnej komisie orgán, ktorý rozhodol o poskytnutí dotácie podľa § tohto VZN.

§ 13

Zrušovacie a záverečné ustanovenia

Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch dňa 23.5.2022 uznesením č. 186.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 8.6.2022

Ing. Beata Vrecková

starostka obce

Návrh: Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 5.5.2022

Zvesené z úradnej tabule dňa : 23.5.2022

Schválené dňa: 23.5.2022

Účinné od dňa: 8.6.2022


príloha č. 1

príloha č. 2