História obce

Obec Nevidzany sa geograficky nachádza na Hornej Nitre v Strážovskom pohorí. Chotár tvoria kryštalické horniny, pieskovce a ílovce. Katastrálna výmera obce je 11,79 km2, nadmorská výška sa pohybuje od 380m do 430m nad morom, počet obyvateľov sa pohybuje okolo čísla 300.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1229 s názvom Nywg. Obec počas svojej existencie patrila rôznym panstvám napr. Bossanyovcom, ktorí si v roku 1337 vymohli v chotári kutacie právo v baniach na zlato. V 17. storočí bola obec poplatná Turkom.

V roku 1866 zažili občania komasáciu, v r. 1887 takmer celá obec pri požiari vyhorela. Pri druhom ničivom požiari v r. 1924 zhorelo 42 domov.

Obyvatelia sa zaoberali predajom ovocia, drobným roľníctvom a chovom oviec o čom svedčí aj znak obce: obraz pastiera v halene s palicou v popredí s piatimi ovcami.

Jeden z prvých spolkov založených v našej obci bol Urbariát, dokladom čoho je písomná zmienka o jeho založení z 23.2.1778 a záznam so zoznamom členov a predstavenstva urbariátu (richtár a dvaja prísažní).

Prvou písomnou zmienkou o škole v Nevidzanoch je písomná urgencia z roku 1894 (písaná v jazyku maďarskom) ohľadom dokumentácie a rozpočtu školy v Nevidzanoch. Škola bola dostavaná v r.1902.

Vznik a trvanie 1. svetovej vojny počas štyroch rokov mal na život občanov v našej obci ťažký dopad. Na vojnu boli odvedení ženatí aj slobodní muži. V obci nastal tvrdý život, ženy a deti museli obrábať polia, lúky, orať, siať, kosiť, robiť žatvu. V obci dopestovávali popri žite, ovsi, zemiakoch, bôbu a hrachu ľan a konope, ktoré doma spracovávali a po vyrobení priadze utkali plátno, z ktorého doma šili ošatenie pre deti. Chýbali základné potraviny cukor, masť, soľ a pertolej na svietenie . Nedostatok potravín sa prejavil šeroslepotou (v Nevidzanoch nazývanou vlčiankou) a trachomom.

V rokoch 1917-1918 tu vypukla epidémia španielskej chrípky, ktorá si vyžiadala niekoľko životov.

V roku 1924 postihlo ľudí nešťastie, pri obrovskom požiari zhorela prakticky celá dedina. Zarobiť peniaze na obnovu svojich domov, ako i povyplácať peňažnú dlžobu, odchádzali občania do zahraničia, kde sa niektorí natrvalo usadili.

2. svetová vojna zastihla veľa našich ľudí v zahraničí. Tu mnohí z nich vstúpili do armády a zúčastnili sa odboja voči Nemecku. Hrôzy vojny neobišli ani našu obec. V čase keď nemecké jednotky robili záťah na partizánov v našej lokalite bolo v obci ubytovaných okolo 700 nemeckých vojakov. Občania s rizikom života schovávali francúzskych partizánov v opustenej zlatej bani na Dolinke kde im tajne nosili stravu.. Pri strete partizánov-slovenských vojakov s nemeckou hliadkou v Hlbokej ceste bol smrteľne postrelený slovenský vojak Anton Paliatka z Beluše. V lokalite Sedlištia predčasne vyhasol i život mladého slovenského vojaka-partizána Janka Polského z Bojníc, ktorý robil v jednotke tlmočníka. Počas 2.svetovej vojny tragicky zahynuli i naši občania Ján Ďuriš a Ondrej Vrecko, vojaci slovenskej armády. Na ich počesť je pri obecnom úrade postavený pamätník.

V povojnovom období, v roku 1958 bolo v obci založené po dôslednom presviedčaní JRD. Keďže hospodársky neprosperovalo v roku 1964 sa rozpadlo, pričlenilo sa k ŠM Nitrianke Rudno a neskôr vzniklo ŠM š.p. Nevidzany.

V r.1958-9 bola opravovaná budova školy a slúžila ako ZŠ pre ročníky 1-5 až do roku 1975. Od r.1976, po rekonštrukcii slúžila ako MŠ do roku 1993. V súčasnosti je vo vlastníctve obce ako kultúrne stredisko. Deti navštevujú ZŠ s MŠ v Liešťanoch.

V roku 1966 postihla obec povodeň, ktorá si vyžiadala 2 ľudské životy. Koryto potoka sa pri pohrome premiestnilo z ulice do Zlatného vedľa cesty do doliny. V dôsledku toho bol v rokoch 1967-8 v hornej časti vyregulovaný tok potoka Nevidzianka.

Za výdatnej pomoci občanov boli v obci vybudované stavby: r.1967 predajňa Jednoty SD a pohostinstvo, v r. 1970 budova MNV, v.r.1974 obecný vodovod, v r. 1989 dom smútku a rekonštrukcia kaplnky.

V roku 1976 došlo k zlúčeniu obce Nevidzany s obcou Liešťany so sídlom MNV v Liešťanoch. V našej obci bol založený občiansky výbor. Po udalostiach v roku 1989 sa obec od 1.1.1991 opäť osamostatnila. V demokratických voľbách si občania zvolili obecné zastupiteľstvo a starostu obce.