Stavebné tlačivá

1. Ohlásenie drobnej stavby

2. Ohlásenie stavebných úprav

3. Žiadosť o záväzné stanovisko obce,stavebné,územné rozhodnutie

4. Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov

5. Žiadosť o súhlas MZZO - komín

6. Žiadosť o stavebné povolenie

7. Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie

8. Žiadosť o pridelenie súp.čísla