Daňové tlačivá

1. Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje


2. Poučenie na vyplnenie daňového priznania priznania

3. Potvrdenie o podani daňového priznania priznania

4. Žiadosť o zníženie poplatku KO