Verejné obstarávanie


Výzva na predkladanie ponúk - Odvodnenie miestnej komunikácie v obci Nevidzany - úprava

Príloha č.1 - výkaz výmer

Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO

Príloha č.3 - Návrh zmluvných podmienok


Výzva na predkladanie ponúk - Podpora rozvoja športu v obci Nevidzany (multifunkčné ihrisko)