Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ Obec Nevidzany ( ďalej len prevádzkovateľ ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

Kontakt na zodpovednú osobu:

e-mail: brosland@brosland.eu

Informačná povinnosť - Obec Nevidzany

Registratúrny plán obce Nevidzany

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa - Obec Nevidzany