Rokovanie OZ 2023

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 28. 3. 2023  

1. Zámer odpredať majetok Obec Nevidzany.

Príloha k zámeru-GP