Rokovanie OZ - 2019

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 18. 02. 2019