Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

02.05.2019

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch sa v zmysle § 18a, ods. 3, posledná veta, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov svojim uznesením č. 34 zo dňa 29.04.2019 uznieslo na týchto ďalších podrobnostiach o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitostiach prihlášky na túto voľbu :

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 17.06.2019 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.

Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov.

V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas, s úväzkom 3 hod./týždeň, t. j. 8 % z plného úväzku 37,50 h/týždeň. Zároveň povoľuje prácu vykonávať v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času v zmysle § 87 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení. Deň nástupu do zamestnania je 01.07.2019.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. náležitosti prihlášky :

- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo)

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4, písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v platnom znení

- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

- štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

- súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle GDPR - Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj v zmysle Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra v Obecnom zastupiteľstve obce Nevidzany

3. ďalšie predpoklady :

- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe s praxou v kontrolnej činnosti,

- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových

organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí,

o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

- užívateľské ovládanie počítača,

- občianska a morálna bezúhonnosť

4. spôsob a vykonanie voľby :

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej "Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ" na adresu :

Obec Nevidzany

Obecný úrad Nevidzany č. 49

PSČ 972 27 Liešťany

najneskôr do 03.06.2019 do 15,30 h, do podateľne obecného úradu.

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia vymenovaná OZ v zložení :

p. Iveta Kluvancová - predseda

Mgr. Eva Bieliková - člen

Mgr. Zuzana Turčanová - člen

dňa 10.06.2019 o 19,00 h v priestoroch Obecného úradu v Nevidzanoch. Kandidáti, ktorí budú spĺňať požadované podmienky, budú písomne pozvaní na rokovanie obecného zastupiteľstva, kde s nimi bude vykonaný krátky pohovor.

Na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 17.06.2019 v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch o 19,00 h bude vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3, zákona o obecnom zriadení voľba hlavného kontrolóra obce Nevidzany, v čase a za podmienok uvedených vyššie.