Program zasadnutia OZ - 23.6.2022

10.06.2022

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 23.06. 2022 (štvrtok) o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch. 

Priebeh zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022
6. Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01967/2022-PKZP-K40172/22.00
7. Určenie počtu poslancov pre nové volebné obdobie
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre nové volebné obdobie
9. Rôzne 10. Záver