Program ustanovujúceho zasadnutia OZ - 25.11.2022

22.11.2022

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude

konať dňa 25.11. 2022 (piatok) o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva,

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného

obecného zastupiteľstva

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a poslancov novozvoleného obecného

zastupiteľstva

5. Príhovor starostu

6. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Určenie zástupcu starostu

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov

10. Určenie platu starostu obce

11. Diskusia

12. Záver

Starostka obce