Pozývame Vás na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Nevidzany

21.04.2022

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO URBÁR NEVIDZANY, Nevidzany 84, 972 2 Nevidzany

Pozývame Vás na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Nevidzany, ktoré sa uskutoční dňa :

21.5.2022 o 14:00 hod.

v Kultúrnom stredisku Nevidzany /bývalá budova materskej školy/

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 12,30 do 14,00 hod

2.Otvorenie valného zhromaždenia

3. Voľba pracovných komisií:

- mandátovej komisie na kontrolu uznášaniaschopnosti

- návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice

4. Správa o činnosti výboru za rok 2020 a 2021

5. Správa o výsledkoch hospodárenia pozemkového spoločenstva za rok 2020 a 2021

6. Ročná účtovná závierka

7. Správa DR o jej činnosti za rok 2020 a 2021

8. Návrh plánu hospodárenia pre rok 2022

9 . Voľba náhradníka člena výboru PS

10. Voľba náhradníka člena dozornej rady PS

10. Správa o lesníckej činnosti za r.2020 a 2021 /OLH p. Michal Gajdoš/

11. Návrh na uznesenie

12. Diskusia

14. Záver

Miloslav Ďuriš,v.r. predseda výboru PS