Plán zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Nevidzany na obdobie 12/2022-12/2023

14.12.2022
  1. Zimná údržba zahrňuje odhŕňanie snehu a odstraňovanie snehu v prípade vzniku závejov a jeho nahromadenie sa na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách. Počas zimnej údržby sa odhŕňajú všetky miestne komunikácie v obci, vo vlastníctve Obce Nevidzany.
  2. Zimnú údržbu zabezpečuje: Rudolf Vrška, bytom 97227 Liešťany 229, traktorom typ ZETOR ŠPZ: PD 870 AD
  3. Organizačné zabezpečenie: p. Rudolf Vrška podľa pokynov starostky obce.
  1. V prípade potreby posypový materiál je možné doviesť z Lomu v Nitrianskom Rudne - fakturačne.
  2. Odhŕňanie sa začne vtedy, keď snehová pokrývka presiahne hrúbku 12 cm.

V Nevidzanoch dňa 08.12.2022

Ing. Beata Vrecková

starostka obce

Schválené OZ na svojom zasadnutí dňa 07.12.2022 uznesením č.22.