Vývoz separovaného odpadu v roku 2021

Zber a vývoz triedeného odpadu v roku 2021

1. Zber elektroodpadu, prenosných batérií a akumulátorov, automobilových batérií a akumulátorov bude v mesiaci február/marec a september priamo do auta. Presný termín sa oznámi miestnym rozhlasom. Mimo zber môže občan elektroodpad nahlásiť na obecnom úrade.

2. Šatstvo sa zberá počas celého roka do špeciálneho kontajnera pri budove obecného úradu.

3. Zber papiera sa uskutoční 4 x ročne priamo do auta. Presný termín sa oznámi miestnym rozhlasom.

4. Jedlé oleje a tuky sa zberajú na obecnom úrade v PET fľašiach počas celého roka do 120l nádoby na to určenej.

5. Opílené konáre a kríky, drevený nábytok a odpad z dreva sa celoročne uskladňujú na ploche smerom k vodojemu. Podľa množstva sú odvážané na spracovanie drtičkou.

6. Plasty sa zberajú 1x mesačne z miesta určeného pri obecnom úrade.

7. Sklo sa zberá do 1100 l zbernej nádoby pri potravinách WANNA a pri obecnom úrade počas celého roka s vývozom 1x mesačne.

8. Bioodpad sa separuje do kompostérov v domácnosti, väčšie množstvo trávy a lístia sa uskladňuje na ploche nad odpadom z dreva.

9. VKM - obal z mlieka a džúsu sa separujú do oranžových vriec

KOVY sa separujú do červených vriec, vývoz 6x ročne - občan ich prinesie pri obecný úrad.

VÝVOZ SKLA

VÝVOZ PLASTOV

VKM-obal mlieko, džús

Kovy-plechovičky

14. január

29. január

-

-

12. február

26. február

25. február

15. február

12. marec

26. marec

-

-

9. apríl

23. apríl

19. apríl

15. apríl

7. máj

21. máj

-

-

4. jún

18. jún 

21. jún 14. jún

2. júl a 30. júl

16. júl

-

-

27. august

20. august

17. august

16. august

24. september

17. september

-

-

22. október

15. október

18. október

11. október

19. november

19. november

-

-

17. december

17. december

20. december

13. december