Rokovanie OZ 2022

Zápisnica, prijaté uznesenie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 1. 3. 2022