Zámer odpredať majetok Obec Nevidzany

24.11.2023

Obec Nevidzany

So sídlom: Obecný úrad č. 49, 972 27 Nevidzany

IČO: 00648345

Zastúpený starostkou obce: Ing. Beatou Vreckovou

Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch č. 69/2023 zo dňa 20.11.2023

zámer

odpredať majetok obce Nevidzany:

pozemky KN-C:

parc.č. 275/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4m2 v k.ú. Nevidzany

pre žiadateľa, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36056006 za cenu 17,09 €/m2

z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku par.č. 275/9 sa vybuduje verejnoprospešná stavba , čerpacia stanica č.1, pre vybudovanie splaškovej kanalizácie.

Cena bola schválená OZ v Nevidzanoch dňa 20.11.2023 uznesením č. 69/2023 podľa znaleckého posudku č.193/2022 vypracovaného Ing. Miloslavom Terlandom, Partizánske vo výške 17,09 €/m2.

O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Deň zverejnenia: 24.11.2023

Ing. Beata Vrecková

starostka obce


Geometrický plán na oddelenie pozemku p.č.275-9