Výbor Združenia urbáru pozemkového spoločenstva Nevidzany Vás pozýva na Zhromaždenie

22.05.2024

P O Z V Á N K A

Výbor Združenia urbáru pozemkového spoločenstva Nevidzany Vás pozýva na Zhromaždenie, ktoré bude zasadať formou II.čiastkovej schôdze, ktoré sa uskutoční :

15.6.2024 o 14:00 hod.

v Kultúrnom stredisku Nevidzany /bývalá budova materskej školy/

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 12,30 do 14,00 hod

2.Otvorenie,kontrola spôsobilosti uznášania sa a schválenie programu

3. Voľba zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

4. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia PS za rok 2023

5. Ročná účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku

6.Správa Dozornej rady o činnosti za r.2023

7. Návrh plánu činnosti a hospodárenie pre rok 2024

8. Voľba členov výboru Pozemkového spoločenstva

9. Voľba členov Dozornej rady Pozemkového spoločenstva

9 .Rôzne /Zámenná zmluva medzi Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice a Pozemkové spoločenstvo urbár Nevidzany, Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy medzi Pozemkové spoločenstvo urbár Nevidzany a Agro Harag & Synovia s.r.o.., Nájomná zmluva medzi Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice a Pozemkové spoločenstvo urbár Nevidzany,/

11.Cena palivového dreva pre podielnikov

11.Možnosť predaja dreva na koreni - prebierka do 50 rokov /zistiť záujem/

10.Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

Juraj Iliaš,v.r. predseda výboru PS

Obraciame sa na Vás o zodpovedný prístup k tomuto zhromaždeniu, nakoľko I.čiastkové zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné a záleží nám na tom, aby naše spoločenstvo mohlo ďalej hospodáriť a rozhodovať.

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie, alebo môžete splnomocniť aj výbor PS. /Juraj Iliaš, Stanislav Vrecko,Miroslav Chudý./Bližšie informácie získate na tel.čísle 0915 224 750 alebo 0903 563 513.