Program zasadnutia OZ dňa 4.12.2023

30.11.2023

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 04.12.
2023 (pondelok) o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nevidzany č.1/2023 o miestnych
daniach na rok 2024
6. Schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nevidzany č.2/2023 o miestnych
daniach na rok 2024
7. Schvaľovanie rozpočtu obce Nevidzany Príjmy na rok 2024
8. Schvaľovanie rozpočtu obce Nevidzany Výdavky na rok 2024
9. Informatívny rozpočet obce Nevidzany na roky 2025-2026
10. Zásady hospodárenia s majetkom obce Nevidzany
11. Schvaľovanie príspevku na Spoločný úrad Nováky pre rok 2024
12. Rôzne
13. Záver

Starostka obce