Program zasadnutia OZ dňa 24.10.2023

18.10.2023

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 24.10.

2023 (utorok) o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Schválenie programu zasadnutia

5. Výročná správa obce Nevidzany za rok 2022

6. Rozpočtové opatrenie č. 7/2023

7. Rôzne

8. Záver

Starostka obce