Program zasadnutia OZ dňa 22.8.2023

04.08.2023

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 22.08. 2023 (utorok) o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.

Priebeh zasadnutia:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Kontrola uznesenia
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Voľby do NR SR
 • Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke za rok 2023
 • Rozpočtové opatrenia č.4/2023 a č.5/2023
 • Rozpočtové opatrenie č.6/2023
 • Nevidzianske hodové slávnosti 2023
 • Rôzne
 • Záver

Starostka obce