Program zasadnutia OZ dňa 21.5.2024

14.05.2024

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 21.05. 2024 (utorok) o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.

Priebeh zasadnutia:

  • Otvorenie zasadnutia
  • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  • Kontrola uznesenia
  • Schválenie programu zasadnutia
  • Plán hospodárskeho rozvoja obce Nevidzany
  • Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo protispoločenskej činnosti
  • Smernica č.1/2024 Registratúrny poriadok obce Nevidzany
  • Zmena rozpočtu obce Nevidzany
  • Rôzne
  • Záver

Starostka obce