Program zasadnutia OZ dňa 20.2.2024

16.02.2024

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 20.02. 2024 (utorok) o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.


Priebeh zasadnutia:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Kontrola uznesenia
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2023
 • Plán hospodárskeho rozvoja obce Nevidzany
 • Prebierka v obecnej hore dielec 50 d
 • Vytvorenie priestoru pre triedený odpad
 • Údržba komunikácie – rigol cez cestu na miestny cintorín
 • Žiadosť o vyjadrenie k zámeru – výstavba nového elektrického vedenia medzi ESt Ladce a ESt Bystričany
 • Rôzne
 • Záver

Starostka obce