Program zasadnutia OZ dňa 20.11.2023

15.11.2023

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 20.11. 2023 (pondelok) o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.

Priebeh zasadnutia:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Kontrola uznesenia
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024
 • Správa z kontroly plnenia uznesení za prvý polrok 2023
 • Odmeny poslancom OcZ
 • Rozpočtové opatrenie č. 8/2023
 • Návrh VZN č.1/2023
 • Návrh VZN č.2/2023
 • Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025-2026
 • Rôzne
 • Záver

Starostka obce


1. Návrh VZN č.1/2023

2. Návrh VZN č.2/2023

3. NÁVRH Rozpočet prijmy 2024,2025,2026

4. NÁVRH Rozpočet výdavky 2024,2025,2026