Program zasadnutia OZ dňa 10.06.2024

07.06.2024

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 10.06.
2024 (pondelok) o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2023
6. Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2023
7. Celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2023
8. Tvorba fondu rezerv z výsledku hospodárenia za rok 2023
9. Individuálna výročná správa Obce Nevidzany za rok 2023
10. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024
11. Rôzne
12. Záver

Starostka obce