Program zasadnutia OZ - 7.12.2022

05.12.2022

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 07.12. 2022 (streda) o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.

Priebeh zasadnutia:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Kontrola uznesenia
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Schvaľovanie VZN č.2/2022
 • Schvaľovanie VZN č.3/2022
 • Žiadosť o dotáciu Nevidzianský loptoši
 • Schvaľovanie rozpočtu na rok 2023 - príjmy
 • Schvaľovanie rozpočtu na rok 2023 - výdavky
 • Interná smernica č.1/2022
 • Krízový štáb obce
 • Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023
 • Schvaľovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií v obci
 • Rôzne
 • Záver

Starostka obce