Program zasadnutia OZ - 3. 5. 2023

30.04.2023

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 03.05. 2023 (streda) o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.

Priebeh zasadnutia:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Kontrola uznesenia
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce nevidzany za rok 2022
 • Záverečný účet Nevidzany za rok 2022
 • Celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2022
 • Tvorba fondu rezerv z výsledku hospodárenia za rok 2022
 • Rozpočtové opatrenie č.3/2023
 • Rôzne
 • Záver

Starostka obce