Program zasadnutia OZ - 28.3.2023

20.03.2023

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 28.03.

2023 (utorok) o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Schválenie programu zasadnutia

5. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2022

7. Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva (SPF) – Rozhodnutie

o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

8. Aglomerácia Nitrianske Rudno

      - žiadosť o odpredaj časti pozemku pod čerpacie stanice

      -žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o odpredaj časti pozemku pod čerpaciu stanicu

9. Žiadosť Senior Banky n.o. o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

10. Informácia - Rozpočtové opatrenie č.1/2023

11. Zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.2/2023

12. Rôzne

      - Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ Nováky

      - IRKR –konkurzy a reštruktualizácie : stav pohľadávky voči Flash Steel Power a.s.

      - Informácie z rokovania so zástupcom Lesy SR

      - Žiadosť Michal Kebísek

      - iné

13. Diskusia

14. Záver

Starostka obce