Program zasadnutia OZ - 25.11.2022

22.11.2022

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať
dňa 25.11.2022 (piatok) o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Schválenie programu zasadnutia

5. Odmeny poslancov OZ-ukončenie volebného obdobia

6. Odmena hlavného kontrolóra obce-ukončenie volebného obdobia

7. Rozpočtové opatrenie č. 10/2022 a č.11/2022

8. Príprava ustanovujúceho zasadnutia

9. Rôzne

10. Záver


Starostka obce