Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany dňa 01.03. 2022 (utorok) o 18,00 hod.

25.02.2022

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany, ktoré sa bude konať dňa 01.03. 2022 (utorok) o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.

Priebeh zasadnutia:

  • Otvorenie zasadnutia
  • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  • Kontrola uznesenia
  • Schválenie programu zasadnutia
  • Správa o ukončených kontrolách HK - plnenia uznesení a zverejňovania dokumentov
  • Správa o kontrolnej činnosti HK v roku 2021
  • Žiadosť Kinet s.r.o.
  • Schvaľovanie zmeny rozpočtu obce
  • Rôzne
  • Záver

Starostka obce