Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska

26.08.2017

Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska

(ďalej len "VDI")

Článok 1

Predmet úpravy

Verejné detské ihrisko je v správe Obce Nevidzany, ktorá je jeho vlastníkom

a prevádzkovateľom. VDI je sčasti oplotený, na dve časti rozdelený, areál pre hry a rekreáciu detí.

A./ Prvú časť tvoria hracie prvky určené pre deti do 12 rokov.

Prevádzková doba na využívanie hracích prvkov je:

od 1.3. - 30.4. 8,00 - 17,00 hod.

od 1.5. - 31.10. 8,00 - 20,00 hod.

od 1.11. - 30.11 8,00 - 16,00 hod.

B./ Druhú časť tvorí priľahlá trávnatá plocha, lavičky a stoly.

Trávnatá časť VDI je určená na loptové hry a zimné kĺzisko. Prevádzková doba tejto časti VDI je počas celého roka od 8,00 do 22,00 hod.

Článok 2

Povinnosti návštevníkov

2.1. Návštevník VDI je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení VDI, znečisťovaniu priestoru

a neohrozoval svojím správaním ostatných návštevníkov VDI.

2.2.Vstup do priestoru VDI je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik

úrazu.

2.3. Hracie prvky VID môžu využívať len deti do 12 rokov.

2.4. Dieťa do 6 rokov musí byť v sprievode dospelej osoby.

2.5. V priestore verejného detského ihriska je zakázané:

  • Poškodzovať a znečisťovať priestor, zariadenie a vybavenie VDI.
  • Mechanicky zasahovať do konštrukcií telies hracích prvkov.
  • Vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá.
  • Fajčiť, konzumovať alkohol, používať omamné látky a psychotropné látky.
  • Zakladať oheň, parkovať dopravné prostriedky.
  • Správať sa hlučne, vulgárne , nemravne a vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú a vyrušujú ostatných návštevníkov VID alebo užívateľov okolitých domov.
  • Používať ostré predmety, zbrane, nože a iné nebezpečné predmety.

Článok 3

Povinnosti prevádzkovateľa

3.1. Udržiavanie čistoty a poriadku na VDI.

Z dôvodu zabezpečenia základných hygienických noriem zabezpečí Obec Nevidzany

udržiavanie čistoty a poriadku na VDI raz týždenne.

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Nevidzany dňa 17.07.2017 uznesením č.134/2017.

Dôležité telefónne čísla: 112 - Integrovaný záchranný systém