Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Nevidzany

17.02.2020
Pozemkové spoločenstvo Urbár Nevidzany ,972 27 Nevidzany 84

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Nevidzany, ktoré sa uskutoční :
14.03.2020 /sobota/ o 14,00 hodine v Kultúrnom stredisku Nevidzany
/bývalá budova materskej školy/


Program:
1. Prezentácia účastníkov od 12,30 do 14,00 hod
2.Otvorenie valného zhromaždenia
3. Voľba pracovných komisií:
- mandátovej komisie na kontrolu uznášaniaschopnosti
- návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
4. Správa o činnosti výboru za rok 2019
5. Správa o výsledkoch hospodárenia pozemkového spoločenstva za rok 2019
6. Ročná účtovná závierka
7. Správa DR o jej činnosti za rok 2019
8. Návrh plánu hospodárenia pre rok 2020
9 . Voľba náhradníka člena výboru PS
10. Správa o lesníckej činnosti za r.2019 /OLH p. Michal Gajdoš/
11. Schválenie dátumu do kedy sa nahlásiť na odber dreva, návrh do 30.6, + predaj dreva
12. Schválenie prenájmu TTP za Horou
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia
15. Záver
Miloš Ďuriš, v.r. predseda výboru PS