Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Nevidzany

06.03.2019

Pozemkové spoločenstvo Urbár Nevidzany , Nevidzany 84 , 972 27 Nevidzany

POZVÁNKA

Pozývame Vás na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Nevidzany

ktoré bude zasadať formou čiastkovej schôdze a uskutoční sa :

13 .04 .2019 /Sobota/ 14:00 hodine

V Kultúrnom stredisku Nevidzany /bývalá budova materskej školy/

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 12:30 do 14:00 hod

2. Privítanie a úvod

3. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice

4. Správa o činnosti výboru za rok 2018

5. Správa o výsledkoch hospodárenia pozemkového spoločenstva za rok 2018

6. Ročná účtovná závierka

7. Správa DR ojej činnosti a stanovisko k výsledku hospodárenia spoločenstva za rok

2018

8. Návrh plánu hospodárenia pre rok 2019

9. Voľba členov výboru PS,

10. Voľba členov Dozornej rady PS

11. Schválenie zmeny do Zmluvy o pozemkovom spoločenstve

12. Schválenie dátumu do kedy sa nahlásiť na odber dreva , návrh do 30.06.,

+ predaj dreva nepodielnikom iba so súhlasom výboru PS

13. Schválenie prenájmu TTP za Horou p. Haragovi Petrovi za 30 eur/ha

14. Schválenie odmeny pre členov výboru PS , DR a pokladníčky

15. Diskusia

16. Návrh na uznesenie

17. Záver

Peter Krajči, v. r. predseda PS

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.