P O Z V Á N K A - Výbor Združenia urbáru pozemkového spoločenstva Nevidzany Vás pozýva na Zhromaždene

28.03.2023

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO URBÁR NEVIDZANY, Nevidzany 84, 972 27 Nevidzany

P O Z V Á N K A

Výbor Združenia urbáru pozemkového spoločenstva Nevidzany Vás pozýva na Zhromaždene, ktoré sa bude zasadať formou čiastkovej schôdze, ktoré sa uskutoční

22.04.2023 /Sobota/ o 14,00 hod. v Kultúrnom stredisku Nevidzany /bývalá budova materskej školy/

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 12,30 do 14,00 hod

2.Otvorenie,kontrola spôsobilosti uznášania sa a schválenie programu

3. Voľba zapisovateľa ,dvoch overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

4. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia PS za rok 2022

5. Ročná účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku

6.Správa Dozornej rady o činnosti a stanovisko k návrhu rozdelenia zisku

7. Návrh plánu činnosti a hospodárenie pre rok 2023

8. Návrh na zníženie členov výboru, doplnenie náhradníkov do výboru

9 . Cena palivového dreva pre podielnikov

10 Rôzne /Nájomná zmluva a dodatok č.1 k NZ medzi PS bývalých ubaristov mesta Bojnice a PS urbár Nevidzany/

10. Návrh na uznesenie

11. Diskusia

12. Záver

Miloslav Ďuriš,v.r. predseda výboru PS

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.


dokument na stiahnutie