Návrh VZN č. 1/2021 a VZN č. 2/2021

22.11.2021

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č. 1/2021

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022


Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č. 2/2021

o miestnych daniach na rok 2022