Návrh Rozpočtu na rok 2018

18.11.2017

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

Zdroj

Položka

Názov

Suma v €

41

111003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

56000

41

121001

Daň z pozemkov

5800

41

121002

Daň zo stavieb

2400

41

133001

Daň za psa

220

41

133013

Poplatok za kom. odpad

4800

41

221004

Ostatné poplatky-správne poplatky

350

41

223001

Za predaj služieb

600

41

242000

Úroky z vkladov

10

 

 

Spolu

70180

 

 

 

 

 

 

PRÍJMY FINANČNÉ OPERÁCIE

 

46

454001

Z Fondu rezerv

30000

 

 

Spolu

30000

 

 

 

 

 

 

PRÍJMY SPOLU

100180

 

 

 

 

 

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

Zdroj

Oddiel

Položka

Názov

Suma v €

41

01.1.1

611000

Mzdy

25000

41

01.1.1

62......

Odvody do poisťovní

11200

41

01.1.1

631001

Cestovné

600

41

01.1.1

632001

El.energia,plyn,voda OcÚ

2400

41

01.1.1

632003

Poštové služby

500

41

01.01.01

632005

Telekomunikačná infraštruktúra- telefón

600

41

01.1.1.

633006

Kancelárske potreby

1000

41

01.1.1

633009

Knihy, časopisy

200

41

01.1.1

633015

Palivo kosačka

500

41

01.1.1

633016

Reprezentačné

300

41

01.1.1.

634001

Palivo, mazivá, oleje-auto

400

41

01.1.1.

634002

Servis, údržba-auto

600

41

01.1.1

634003

Poistenie auta

250

41

01.1.1

635006

Údržba budov, objektov-ocú

1000

41

01.1.1.

635009

Softvér aktual. programov

900

41

01.1.1

637001

Školenia a semináre

500

41

01.1.1..

637002

Konkurzy a súťaže

200

41

01.1.1

637003

Propagácia , reklama

300

41

01.1.1..

637005

Špeciálne služby:externý manažment a pod.

2500

41

01.1.1.

637012

SOZA,SLOVGRAM

200

41

01.1.1

637014

Stravovanie

1000

41

01.1.1

637015

Poistenie OcÚ

150

41

01.1.1

637016

Sociálny fond

220

41

01.1.1

637026

Odmeny poslanci OZ

2360

41

01.1.1

637027

DOVP

2500

41

01.1.1

641006

SÚ Nováky

730

41

01.1.2

637012

Poplatky za vedenie účtov

400

41

01.1.2

637027

Audit

450

41

01.1.2

637035

Dane: rozhlas

100

41

03.2.0

637005

Požiarna ochrana,BOZP

200

41

04.2.2

637004

Lesníctvo,lesný hospodár

200

41

04.5.1

635006

Údržba miestnych kom.

700

41

05.1.0

637004

Vývoz a uloženie odpadu

6500

41

06.4.0

632001

Verejné osvetlenie – el.e.

1250

41

06.4.0

635006

Verejné osvetlenie - údržba

200

41

08.2.0

632001

Kult. stredisko – elekt. e.,

800

41

08.2.0

632002

Kult.stredisko-voda

70

41

08.2.0

635006

Kultúrne stredisko - údržba

1000

41

08.3.0

635006

Rozhlas - údržba

400

41

08.4.0

632001

Dom smútku – elekt.energia

500

41

08.4.0

633013

Hrobové miesta softvér

100

41

08.4.0

635006

Údržba DS a cintorína

1000

41

08.4.0

642006

Člen. príspevky ZMOS, MS

200

 

 

Spolu

 

70180

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAVKY

KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

 

46

01.1.1

713005

Kamerový systém obce

5000

46

08.2.0

716000

Projekt. dokum. Rekonštrukcia areálu kultúrneho strediska

1000

46

08.2.0

717002

Rekonštrukcia areálu kultúrneho strediska

14000

46

08.4.0

717001

Realizácia chodníkov na cintoríne

10000

 

 

Spolu

 

30000

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAVKY SPOLU

100180

Kód:
41 - vlastné zdroje;
46 -  Fond rezerv;

 

Vyvesené dňa :   18.11.2016

Zvesené dňa   :   …............... 

 

 

dokumenty na stiahnutie:

Návrh rozpočtu -príjmy 2018
Návrh rozpočtu - výdavky 2018