Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Komodita

Váha v tonách

Váha v tonách

Váha v tonách

Váha v tonách

200301 Zmesový kom.odpad

57,230

49,130

57,600

51,87

200307 Objemný odpad

23,170

22,180

   3,290

1,51

Komunálny odpad spolu

80,400

71,310

60,890

53,38

200101 Papier

1,110

0,750

1,910

2,01

200102 Sklo

2,040

2,200

2,210

3,30

200103 Viacvrstvové obaly

0,13

200104 Obaly z kovu

0,19

200110 Šatstvo

0,700

1,100

0,834

2,05

200123 Vyradené zariadenia

0,350

0,650

0,680

0,36

200125 Jedlý olej

-

0,008

0,048

0,09

200135 Elektro

0,220

0,270

-

0,50

200136 Elektro

0,270

0,110

0,650

0,06

200138 Drevo drtička

-

7,000

12,000

21,60

200139 Plasty

1,870

2,450

3,540

5,92

Separovaný odpad spolu

6,560

14,538

21,872

 36,21

 

 

 

 

 

Spolu

86,960

85,848

82,762

 89,59

 

VZOREC PRE VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:

kde:

ÚVKO je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.

m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa osobitného predpisu; hmotnosť zložky komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch.

m KO je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu; hmotnosť vzniknutých komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch.

Ďakujem za separovanie odpadu. Ing. Beata Vrecková starostka obce